contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

343 Ortigas Avenue
Mandaluyong City, NCR
Philippines

+63 (2) 721 2000

De La Salle Philippines is a network of Lasallians in the Sector of the Philippines established to facilitate collaboration in the Lasallian Mission and the promotion of the spirit of faith, zeal for service and communion in mission that together, are at the heart of the journey of our Founder, John Baptist de La Salle.

De La Salle Philippines is committed to building up educational communities that demonstrate commitment to young people, especially those who are poor, by providing them with access to a human and Christian education that enables them to participate in the transformation of society.

Reflection On EDSA CELEBRATION - POWER OF WE

Reflections

Reflection On EDSA CELEBRATION - POWER OF WE

Marc Gepaya

Magandang hapon po sa inyo.  Ngyon ay ikapitong linggo ng pangkaraniwang panahon at tayo ay natitipon dahil na rin mga di-pangkaraniwang dahilan.  

Sa araw na ito, pinaaalalahanan tayo ng ating Ebanghelyo na ang ating Diyos ay mabuti at mahabagin.  Ang kalawakan ng kanyang kabutihan ay mamamalas sa kanyang pagkilanga sa mga pinakaaba at pinakamahina - sa mga bata at paslit - na nais niyang mapalit sa Kanya. Sa ating Ebanghelyo, kinutya ni Hesus ang mga humadhadlang sa mga maliliit sa kanilang paglapit sa Kanya. 

May batas na naisulat na ang tunay mabuti ay kalingain natin ang mga aba at mahihina. Ang batas na ito ay hindi isinulat sa papel o itinaga sa bato. Ang batas na kalingain ang mahihina ay inilimbag ng Diyos sa ating puso at alaala.  Minahal tayo ng Diyos noong sa ating kababaan.  Noong tayo man ay aba at walang sukat ipagmalaki, itinangi tayo ng Diyos.  Dito tunay na makikilala ang kanyang kapangyarihan ng Diyos.  Sa kanyang pagkalinga sa atin, ay napapanibago niya ang ating buhay. Sa Kanyang pag-ibig sa atin, nakilala natin ang ating mga sarili bilang may halaga at mabuti. 

Ito ang aking pananampalataya.  Salamat sa maraming mabubuting tao sa aking buhay na nagpakilala na mabuti ang Panginoon, nakilala ko ang aking sarili bilang may kakayanan para sa kabutihan.  Ang batas na ito ay nalimbag sa aking puso at alaala at ito ang gawa ng Panginoon sa aking buhay.  Kaya naman naghihimagsik ang aking kalooban sa aking mga naririnig at nakikita sa ating bayan ngayon.  Katulad ng lahat ng Pilipino, nais ko ring mapabuti ang ating bayan.  Labis lamang akong nababahala sa mga panukala ng ating pamahalaan. Sa kagustuhan nilang mapabuti ang bayan - ay iisa lamang ang kanilang tugon -  ipakulong, lipulin at patayin ang mga masasama.  Kung hindi sila matotokhang, ang mga masasama ay ipakulong o bitayin na lang.  Alam nating lahat kung sino ang mga naging biktima ng ganitong pamamaraan - ang mga maliliit at mahina.  

Sa kahuli-hulihan, hindi ang taong bayan ang makikinabang.  Ang karahasang unti-unting lumalaganap ay para sa kapakanan lamang ng mga nag-nanais na papaniigin ang sarili nilang kapangyarihan. Huwad po na pagmamahal sa bayan ang bigyang-pahintulot ang karahasan.

Sa ating pagtitipon ngayong 31st anniversary ng EDSA, dalangin natin na ang kabutihan ng Diyos at ang kanyang pagkalinga sa mga maliliit at mahihina ay mamamalas din sa gawa at pagkilos ng mga tao at sistema na sa ating bansa ay namamahala.  Nais natin ang isang kaayusan na kakalinga sa mga maliliit at aba – hindi yung kikitil at papatay sa kanila. 

Sa EDSA naging saksi tayo sa kakayanan ng taong bayan na mapangyari ang kabutihang minimithi nila ng walang takot at walang dahas.  Taglay lamang ang mabuting-loob na napanday sa mahabang panahon ng pagtitiis at paglaban sa diktadurya ni Marcos, nagkaroon tayo ng pag-asang muli na bumuo ng pamahalaang may pagkilala sa kakayanan ng bawat Pilipino para sa kabutihan.  

Matapos ang tatlumput-isang taon, alam natin na hindi madali ang magpanday ng makataong pamamahala na sasalamin sa diwa ng EDSA at higit sa lahat sa kabutihang-loob ng Diyos.  Marami rin tayong naging pagkukulang sa loob ng tatlumput-isang taong iyan.   Ngayon, higit sa nakaraang mga taon, muli po nating pagningasin ang ating pagmamahal sa bayan.  Ngayon na nagbabadyang manumbalik ang mga sistemang mapangabuso sa kapangyarihan - mga panukala at programang marahas na may pahintulot ng mga namamahala - tayo po ay manindigang muli.  Sa ating paglakad sa EDSA, bigyang-tinig natin ang mga maliliit at mahihina.  Ipahayag natin ang ating pagtutol sa mga pamamaraang marahas at hindi kumikilala sa karapatang pantao.  Sa bawat hakbang, ay tutulan natin ang lahat ng uri ng awtaritaryanismo. Manindigan tayong muli na ibalik sa atin ang people power - ang pagtitiwala sa ating kakayanang mapapanibago at mapabuti ang bayan sa mga paraang mapayapa at makatao. 

Iadya nawa tayo ng mabuting Diyos sa mga mapanlinlang.  Hindi po natin isusuko sa kanino man – kahit tayo ay takutin at mura-murahin – hindi po natin isusuko ang ating karapatan na likhaing muli ang isang mabuti at makataong bayan.

Sa ngalan po ng mga De La Salle Brothers, nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito na maging kaisa ninyo sa dakilang araw na ito.  

Br. Jose Mari Jimenez FSC
President, De La Salle Philippines
Auxiliary Visitor, De La Salle Brothers – Philippines

25 February 2017